PREMIO CARSPEC Avalon Sp. z o.o.

Witamy!

Wybierz usługę

Co potrzebujesz?

Polityka prywatności w Internecie

[27.05.2019.]

Niniejszą Politykę prywatności w Internecie („Polityka”) stosuje się do jw13 znajdującej się pod adresem http://jw13.pl („Strona internetowa”).

Zobowiązanie do poszanowania prywatności złożone przez Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801

Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 i podmioty z nią powiązane szanują prywatność osób fizycznych i doceniają zaufanie, jakim obdarzają ich odwiedzający Stronę internetową, klienci, dostawcy i inne podmioty, z którymi Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 dokonuje transakcji. Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801przetwarza dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej) w sposób zgodny z regulacjami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których prowadzi swoją działalność. Od 25 maja 2018 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”)1.

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Stronę internetową http://jw13.pl (zwana dalej Avalon sp. z o.o.) przetwarza jego dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej), pełniąc rolę administratora danych, tj. podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych użytkownika, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych.

Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie użytkownika i wyjaśnienie mu w sposób przejrzysty:

 • jak i dlaczego Avalon sp. z o.o. zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika;

 • na czym polega rola Avalon sp. z o.o. jako administratora danych osobowych użytkownika; oraz

 • jakie są prawa użytkownika i obowiązki Avalon sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Definicje

W niniejszej Polityce stosuje się następujące definicje:

dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej2;

przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a czasownik „przetwarzać” interpretuje się odpowiednio; oraz

podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Avalon sp. z o.o. mogą być jej podmioty zależne lub powiązane bądź dostawcy i usługodawcy zewnętrzni. We wszystkich takich przypadkach Avalon sp. z o.o. zawrze z podmiotem przetwarzającym dane umowę o przetwarzaniu danych, zapewniającą przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z RODO.

Zbieranie informacji

Sposób zbierania

Gdy użytkownik korzysta ze Strony internetowej, niektóre dane osobowe zbierane są bezpośrednio na skutek jej przeglądania.  Niektóre funkcje Strony internetowej mogą jednak wymagać dobrowolnego podania Avalon sp. z o.o. dodatkowych danych osobowych.

Kategorie zbieranych danych osobowych

Avalon sp. z o.o. zbiera następujące informacje o użytkownikach odwiedzających Stronę internetową:

 • adres IP użytkownika;

 • domena dostawcy usług internetowych użytkownika;

 • typ i rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy użytkownika;

 • informacje dotyczące odwiedzanych stron, wyszukiwanych fraz, czasu spędzonego na Stronie internetowej oraz innych danych statystycznych;

 • informacje dotyczące nawyków i preferencji użytkownika.

Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do lub korzystać z niektórych funkcji Strony internetowej, Avalon sp. z o.o. może również poprosić go o następujące dane dodatkowe:

 • podstawowe informacje identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, adres pocztowy/e-mailowy i numer telefonu);

 • treść formularzy kontaktowych wypełnianych za pośrednictwem Strony internetowej;

 • informacje finansowe (na przykład dane rachunku bankowego);

 • informacje dotyczące internetowej rejestracji gwarancji na opony i numery referencyjne;

 • dane identyfikacyjne samochodu (w tym numer rejestracyjny w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem);

 • dane logowania; oraz

 • inne informacje dotyczące badań, które Avalon sp. z o.o. może prowadzać w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony internetowej.

Należy pamiętać, że w niektórych krajach dane identyfikacyjne samochodu mogą zostać uzyskane ze źródeł dostępnych publicznie, z tego względu Avalon sp. z o.o. może powiązać numer rejestracyjny pojazdu z danymi identyfikacyjnymi.

Przetwarzania płatności, w tym płatności dokonanych kartami debetowym i kredytowymi, dokonują usługodawcy zewnętrzny. Avalon sp. z o.o. nie przetwarza ani nie przechowuje danych karty debetowej lub kredytowej użytkownika w związku z transakcjami dokonanymi za pośrednictwem Strony internetowej.  

Konsekwencje odmowy przekazania danych osobowych

Użytkownik nie ma obowiązku przekazania Avalon sp. z o.o. swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach odmowa przekazania danych osobowych, akceptacji plików „cookie” lub dostosowania ustawień przeglądarki może mieć wpływ na sposób przeglądania przez użytkownika Strony internetowej i uniemożliwić mu korzystanie z niektórych jej funkcji.

Z tego względu, przy zbieraniu danych osobowych (np. za pośrednictwem formularzy) Avalon sp. z o.o. wskazywać będzie, czy przekazywanie takich danych jest obowiązkowe (np. oznaczając dane pole gwiazdką) i jakie są konsekwencje odmowy przekazania wymaganych danych.

Pliki „cookie” i inne podobne technologie

Na Stronie internetowej mogą być używane pliki „cookie” lub „web beacon”. Plik „cookie” to plik tekstowy, który może zostać zapisany w komputerze, urządzeniu lub systemie użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Pliki „cookie” pozwalają Avalon sp. z o.o. lepiej obsłużyć osoby odwiedzające Stronę internetową, oferując im materiały dostosowane do ich potrzeb. Pliki te zawierają informacje zebrane z urządzenia użytkownika i przesłane za pośrednictwem Strony internetowej przy każdej kolejnej wizycie, co pozwala z upływem czasu zapamiętać działania i preferencje użytkownika. Zbierane informacje nie zawierają imienia i nazwiska, numeru telefonu ani adresu e-mail użytkownika.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z plików „cookie” można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie.

Bezpieczeństwo

Biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko mające różne prawdopodobieństwo i wagę dla praw i wolności osób fizycznych, Avalon sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Avalon sp. z o.o. przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, jak również mające na celu umożliwienie reakcji w przypadku niewłaściwego użycia, utraty lub nieupoważnionego użycia tych danych osobowych.

Dane zbierane przez Avalon sp. z o.o. mogą być przechowywane w systemach przechowywania danych należących do podmiotów zewnętrznych (patrz punkt „Odbiorcy zewnętrzni” poniżej). W takich przypadkach Avalon sp. z o.o. wymaga od tych osób trzecich, aby stosowały praktyki i systemy bezpieczeństwa zapewniające bezpieczeństwo informacji.

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Cele przetwarzania

Avalon sp. z o.o. i podmioty przetwarzające dane w imieniu Avalon sp. z o.o.v wykorzystują przekazane przez użytkownika dane osobowe do następujących celów:  

 • rejestracja użytkowników i zarządzanie profilami (np. odpowiadanie na pytania użytkowników);

 • przetwarzanie, rejestrowanie i śledzenie zakupów, płatności, zwrotów, gwarancji lub rabatów użytkownika;

 • zamawianie produktów lub usług;

 • określenie poziomu korzystania ze Strony internetowej (w tym przygotowanie statystyk dotyczących korzystania);

 • okresowe wysyłanie na adres podany w tym celu przez użytkownika wiadomości e-mail o produktach Avalon sp. z o.o., ofert specjalnych i informacji, które mogą być uznane za interesujące dla użytkownika lub firmy, dla której pracuje;

 • zapraszanie do udziału w ankietach internetowych;

 • wysyłanie zapytań o informacje zwrotne na temat produktów i usług;

 • ulepszanie Strony internetowej;

 • komunikacja z użytkownikiem w reakcji na otrzymaną od niego prośbę.

Informacje dotyczące internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania

Avalon sp. z o.o. nie może przetwarzać danych osobowych, jeśli nie posiada ważnej podstawy prawnej. Dlatego też dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy:

Avalon sp. z o.o. uzyska uprzednio zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych Avalon sp. z o.o. wobec użytkownika lub podjęcia działań na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Avalon sp. z o.o. obowiązków prawnych lub regulacyjnych (np. zobowiązań podatkowych lub rachunkowych); lub

 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Avalon sp. z o.o. i nie wpływa nadmiernie na interesy użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności. Zwracamy uwagę, że gdy Avalon sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkownika na tej podstawie, zawsze próbuje zachować równowagę między prawnie uzasadnionym interesem Avalon sp. z o.o. a prywatnością użytkownika.

 

 

Przykłady „prawnie uzasadnionych interesów” to:

 • wykorzystanie efektywnych kosztowo usług (np. decyzja o przetwarzaniu danych na określonych platformach oferowanych przez dostawców zewnętrznych);

 • oferowanie produktów i usług obecnym lub potencjalnym klientom;

 • lepsze zarządzanie i administrowanie stosunkami z klientami i ich danymi;

 • ulepszanie jakości usług świadczonych klientom poprzez uwzględnianie ich preferencji co do sposobu (telefon, e-mail itd.) i częstości komunikacji;

 • mierzenie zainteresowania klientów produktami Avalon sp. z o.o. i lepsze zrozumienie reakcji klientów na wiadomościami e-mail o treści marketingowej, w tym poprzez badania statystyczne i inne oraz analizę danych dotyczących statusu wiadomości (niedoręczona, doręczona, otwarta);

 • umożliwienie Avalon sp. z o.o. oferowania reklam i ofert dopasowanych do klientów, co wpływa na skuteczniejsze wprowadzanie przez Avalon sp. z o.o. produktów na rynek;

 • sprzedaż całości lub części przedsiębiorstwa Avalon sp. z o.o. lub jej majątku bądź nabycie przez osobę trzecią majątku, którego część mogą stanowić również dane osobowe;

 • zapobieganie oszustwom lub działaniom przestępczym i niewłaściwemu wykorzystywaniu produktów lub usług Avalon sp. z o.o. oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów, narzędzi i sieci informatycznych Avalon sp. z o.o.; oraz

 • osiąganie celów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej.

Odbiorcy zewnętrzni

Avalon sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom (w zakresie, w jakim są im one niezbędne do wykonywania ich obowiązków) i innym spółkom z grupy Avalon sp. z o.o.. Inne spółki z grupy będą pełnić rolę kolejnego administratora (w tym przypadku użytkownik zostanie osobno poinformowany o przetwarzaniu jego danych) bądź przetwarzać dane osobowe w imieniu i na żądanie administratora (jako podmiot przetwarzający dane).

Ponadto w ramach dążenia do wymienionych wyżej celów Avalon sp. z o.o. może przekazać dane osobowe użytkownika zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane spoza grupy Avalon sp. z o.o., w zakresie w jakim są im one potrzebne do wykonania wydanych im przez Avalon sp. z o.o. poleceń.

Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane to między innymi:

 • dostawcy usług IT, usług chmury i baz danych dla Avalon sp. z o.o.;

 • konsultanci, dostawcy i usługodawcy wspierający w promocji i marketingu produktów i usług Avalon sp. z o.o., przechowywaniu i analizowaniu danych osobowych, zbierający oceny, opinie i ankiety od użytkowników i klientów, komunikujący się z użytkownikiem w imieniu Avalon sp. z o.o. oraz przetwarzający i realizujący transakcje, w tym zakup opon i instalacji i/lub innych usług motoryzacyjnych oraz wykonujący inne czynności mające na celu zapewnienie komunikacji o promocjach oraz usługach użytkownikom Strony internetowej i klientom.

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane:

 • wszystkim osobom trzecim, na które Avalon sp. z o.o. dokonuje cesji swoich praw lub obowiązków na podstawie stosownej umowy;

 • krajowym lub międzynarodowym organom nadzorczym, egzekucyjnym lub giełdowym oraz sądom w przypadkach, gdy Avalon sp. z o.o. jest do tego zobowiązana na podstawie ustawy lub rozporządzenia lub na podstawie żądania zgłoszonego przez taki organ; oraz

 • organom administracji rządowej lub samorządowej bądź innym organom ustawowym lub publicznym.

Żadne informacje przekazane przez użytkowników za pośrednictwem dostępnego na Stronie internetowej formularza internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

Przekazywanie danych za granicę

Dane osobowe przekazywane wewnątrz lub poza Avalon sp. z o.o. mogą być również przetwarzane w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię („EOG”).

W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika poza EOG przed ich przekazaniem Avalon sp. z o.o. zawrze z odbiorcą umowę uwzględniającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, by zapewni

odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych. Użytkownik może zażądać dodatkowych informacji w tym zakresie oraz zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, korzystając z swoich praw w sposób wskazany poniżej (patrz punkt „Prawa użytkownika”).

Przechowywanie danych

Avalon sp. z o.o. będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres 3 lat od daty ostatnich odwiedzin Strony internetowej.

Jeśli jednak użytkownicy życzą sobie usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Avalon sp. z o.o. przed upływem tego czasu, mogą tego zażądać w sposób opisany poniżej.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez [Avalon sp. z o.o. na podstawie niniejszej Polityki. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane będące w posiadaniu Avalon sp. z o.o. są nieprawidłowe lub niepełne, może również żądać ich sprostowania. Avalon sp. z o.o. niezwłocznie poprawi odpowiednie dane.

Użytkownik ma również prawo:

 • żądać usunięcia danych osobowych użytkownika;

 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;

 • cofnąć udzieloną wcześniej Avalon sp. z o.o. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim cofnięciem);

 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego; lub

 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w innych celach w przypadkach, gdy Avalon sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkownika na innej podstawie prawnej niż jego zgoda.

Avalon sp. z o.o. będzie honorować takie żądanie, cofnięcie lub sprzeciwienie się zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Dodatkowo użytkownik ma prawo przenoszenia danych, czyli otrzymania danych osobowych przekazanych Avalon sp. z o.o. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Avalon sp. z o.o. i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań użytkownika do zachowania poufności.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres wyznaczonego przez Avalon sp. z o.o. Inspektora Ochrony Danych: jw13premiowarsztat@gmail.com

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail lub innej komunikacji od Avalon sp. z o.o., prosimy o zmianę preferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres jw13premiowarsztat@gmail.com. Avalon sp. z o.o. zrealizuje żądania usunięcia nazwisk z list korespondencji pocztowej lub e-mailowej zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Jeśli użytkownik ma pytania lub nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania przez Avalon sp. z o.o. jego danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok lub o wysłanie wiadomości e-mail na adres jw13premiowarsztat@gmail.com . Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 przeanalizuje pytanie lub skargę użytkownika i udzieli odpowiedzi w najwcześniejszym możliwym terminie.

Użytkownikowi zawsze przysługuje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Inne witryny

Witryna Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 może zawierać łącza do witryn nienależących do Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801. Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 stara się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności. Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 nie odpowiada jednak za treść witryn nienależących do Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 ani za stosowane przez nie praktyki dotyczące prywatności.

Osoby małoletnie

Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie ujawnia za pośrednictwem Strony internetowej danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) osób małoletnich poniżej 16 roku życia bez uzyskania uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna. Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 nie zezwala osobom małoletnim poniżej 16 roku życia na rejestrowanie się lub udział w konkursach lub akcjach promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem Strony internetowej. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun osoby małoletniej poniżej 16 roku życia stwierdzi, że dziecko przekazało Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 dane osobowe, powinien nawiązać z Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 kontakt, jeżeli chce, aby takie dane zostały usunięte z bazy Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 Jeżeli Avalon sp. z o.o. ul.Bitwy Białostockiej 11 15-102 Białystok KRS: 0000730801 pozyska informację o znajdowaniu się danych osobowych osoby małoletniej poniżej 16 roku życia, dane te zostaną usunięte z istniejących plików.

Ponadto przed używaniem lub ujawnianiem swoich danych osobowych na Stronie internetowej osoby małoletnie poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.

Aktualizacje Polityki

Użytkownik będzie z wyprzedzeniem powiadamiany o przyszłych aktualizacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce za pośrednictwem Strony internetowej (okienko wyskakujące lub w inny sposób) oraz przy użyciu innych kanałów komunikacji (np. e-mail, jeśli użytkownik podał adres).


 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2 Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.